Fåglar

De flesta av oss tycker att det är trevligt med bofinkar i trädgården och måsar nere i hamnen, men fåglar kan förvandlas till skadedjur om de flyttar in för nära människan – särskilt om det rör sig om stora fågelpopulationer på liten yta.

Fågelproblem

 • Fåglar kan sprida sjukdomar, till exempel salmonella och fågelinfluensa. Kvalster och vissa andra skadedjur kan också spridas via fåglar och deras bon.
 • Avföringen ser inte bara otrevlig ut utan kan också fräta sönder de ytor den hamnar på. Om tak och fasader fräts sönder kan fuktproblem uppstå i byggnaden, vilket inte bara är ett problem i sig utan också ökar risken för vissa skadedjurs- och svampangrepp.Parkeringsplatser kan i princip bli obrukbara om varje bil som ställs där får sin lack förstörd av frätande fågelträck.
 • Vissa fåglar, till exempel måsar, kan vara mycket aggressiva när de har ungar.
 • Hängrännor och stuprör kan täppas igen av fågelspillning och bomaterial, vilket ökar risken för fuktproblem och översvämningar när regn- och smältvatten inte transporteras bort som det ska.
 • Ventilationsöppningar kan täppas igen av fågelspillning och bomaterial, vilket inte bara kan öka risken för fuktproblem utan också ha en mycket negativ inverkan på luftkvalitet för de boende.
 • Vissa fåglar tycker om att bygga bo i skorstenar. Hus där skorstenen inte används när fåglarnas häckningssäsong startar är extra utsatta, till exempel sommarstugor som inte tas i bruk förrän senare under säsongen.
 • Vissa fåglar som lever nära människan förlorar gradvis en stor del av sin skygghet och börjar agera mycket aggressivt för att kunna stjäla mat från människor, till exempel genom att attackera personer som äter mat utomhus.
 • Vissa fåglar kan bli så högljudda att de stör boende. Måsar kan till exempel vara väldigt skräniga, och under de ljusa sommarnätterna kan det vara svårt att få en blund i ögonen om man har skränande måsar utanför sovrumsfönstret.

Åtgärder

Vilken eller vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att slippa problem med fåglar varierar beroende på många faktorer. Här nedanför hittar du några exempel på vad man kan göra.

Skrämselljud

Genom att spela upp fåglarnas egna varningsläten kan man skrämma bort dem från en plats. Det finns lösningar som är så pass diskreta att de inte stör människor.

Ljusstrålar

Apparater som sänder ut eller reflekterar ljusstrålar kan vara så obehagliga för fåglar att de undviker platsen, särskilt om ljusstrålarna rör på sig.

Piggar

Piggar är en fast lösning som används för att förhindra fåglar från att landa och bygga bon på vissa ytor, till exempel skyltar, takåsar och utsprång.

Fast metallvajrar

Tunna metallvajrar kan användas för att hindra fåglar från att landa och bygga bon på vissa ytor, till exempel lister och fönsterbrädor. Vajrarna är så pass tunna att människor knappt ser dem på avstånd. Kan monteras i en eller flera rader beroende på hur omfattande skydd man behöver.

Roterande metalltrådar

Dessa ”spindlar” bestående av tunna metalltrådar roterar i vinden och upplevs som skrämmande av de flesta fåglar.

Nät

Nät kan användas för att hägna in området dit man inte vill att fåglar ska kunna nå.

Elektrisk ström

Lister som avger strömimpulser kan monteras där man inte vill att fåglar ska slå sig ned. Man kan använda ström som inte är stark nog att skada människor och djur men som ändå är så pass obehaglig för fåglar att de väljer bort den platsen.

Skorstensnät eller skorstenskåpa

För att förebygga att fåglar bygger bo i skorstenen kan man installera ett finmaskigt nät eller en skorstenskåpa.

Äggplockning

Äggplockning är en arbetsintensiv lösning som normalt bara tillgrips om problemet har hunnit bli rejält stort – till exempel när häckande måsar har börjat angripa människor. Det finns saneringsfirmor som erbjuder en lösning där de regelbundet kommer ut under häckningsperioden för att plocka bort ägg (och i vissa fall även fåglarnas bon). Det tar ofta ett tag innan metoden ger något resultat, men till slut brukar fåglarna sluta upp med att bygga nya bon och lägga nya ägg på platsen.

Det är givetvis viktigt att gällande lagstiftning följs.

Falska ägg

Falska ägg kan placeras i fågelbon för att lura fåglarna att ruva ägg som aldrig kläcks. Detta ger inte någon effekt under första året eftersom fåglarna ändå stannar kvar och vaktar sina bon, men det kan minska fågelpopulationen på sikt om det genomförs konsekvent. En liknande lösning är att punktera fåglarnas ägg så att de inte kan utvecklas. Fågelföräldrarna förstår inte att ägget är dött utan fortsätter att ruva det.

Precis som i fallet med äggplockning finns det specifik lagstiftning att ta hänsyn till.

Avskjutning

Om du anser att det finns behov av avskjutning av fåglar i ett område, tag kontakt med kommunen eller länsstyrelsen för att få information om vilka regler som gäller, hur man söker tillstånd, hur avskjutningen ska genomföras, och så vidare.

I vissa kommuner genomför kommunen själv avskjutning av fåglar. Det finns också kommuner där fastighetsägare mot en avgift kan få avskjutning genomförd av godkänna skyttar som har särskilt tillstånd från polisen att bedriva avskjutning av fågel inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerat område har fastighetsägare och jakträttsinnehavare mer att säga till om när det gäller avskjutning av fågel.

Avskjutning av fågel är i normalfallet inte tillåten under perioden då fåglarna har ungar, men det finns undantagsregler.

Rovfåglar

Vissa fåglar (till exempel duvor) skräms bort av rovfågelsattrapper medan andra fåglar (till exempel kajor) snabbt brukar inse att det bara är en attrapp och inte utgör någon verklig fara.

Riktiga rovfåglar fungerar givetvis bättre än attrapper, men dyker inte upp på kommando såvida man inte vänder sig till något av de få företag som har tränade rovfåglar.

I vissa kommuner pågår projekt för att gynna vilda rovfåglar i stadsmiljö eftersom rovfåglar – till exempel duvhök, sparvhök, tornfalk och kattuggla – hjälper till att skapa en bättre ekologisk balans genom att minska antalet duvor, kajor, råttor, osv.

Begränsa tillgången på föda

En bidragande orsak till att man får problem med fåglar kan vara att det finns gott om mat för dem på platsen.

 • Matning av småfåglar som man gärna vill ha i området kan tyvärr också locka till sig fåglar som orsakar problem, till exempel aggressiva måsar.
 • Matrester som tillåts stå framme, till exempel på uteserveringar där man inte städar av borden tillräckligt snabbt, bidrar till att locka fåglar till platsen. Det samma gäller matrester som ligger framme efter picknickar, grillkvällar och liknande.
 • Sopor som innehåller matrester ska placeras i soprum eller i sopkärl som har ett ordentligt lock som fåglarna inte kan få upp. Det är till exempel en dålig idé att ställa en full soppåse utanför ytterdörren i väntan på att man ska få tid att ta den till soptunnan.Håll god ordning kring soprum och sopbehållare och tillse att de töms tillräckligt ofta så att de inte svämmar över.
 • Låt inte husdjursmat stå framme så att fåglar kan nå den. Detta är särskilt aktuellt under den varma årstiden när vi ofta har dörrar och fönster öppna för att vädra.

Begränsa tillgången på bomaterial

Begränsa tillgången på bomaterial genom att hålla området fritt från pinnar, kvistar och dylikt.